1. Menghimpun para profesional dari semua sektor bagi mengalakkan kerjasama dan jaringan serta perkongsian ilmu sains matematik.

2. Menyediakan platfom untuk para pakar matematik (akademik dan industri) untuk berkongsi dapatan mereka bagi mencetuskan kreativiti dan inovasi dalam penyelidikan sains matematik.

3. Mewujudkan peluang bagi menonjolkan penemuan serta inovasi baru dan terkini selari dengan tema simposium.

4. Menggalakkan interaksi dan menjalin kerjasama yang lebih erat antara penyelidik matematik di Malaysia.